معاینات مکمل خون، هورمونی، لابراتواری، زردی سیاه و سفید، ایدز، معاینات امراض قلب، پانقراس، جگر، ګرده، معده، روماتیزم، میکروب معده، شکر، چربی، محرقه حیوانی، امراض نسایی ـ ولادی و شناخت ویروسهای که باعث سقط جنین میشود.

نرخ نامه معاینات لابراتوار کلینیک دیوانبیگی به افغانی

NamePrice
CBC250
WBC100
RBC100
Platelet Count100
HCT100
ESR(1-2)100
Reticulocyte count200
Bleeding time50
Coagulation time50
Prothrombin time300
I.N.R300
Malaria100
Coomb’s direct300
Coomb’s indirect300

NamePriceNamePrice
MP strip100CRP100
HBS Ag100Br. Albertus50
HCV Ab100Br.Miltensis 50
HAV400Toxoplasmosis150
HIV100Pregnancy50
Syphilis100Blood Group50
Typhi dot IgM, IgG150HBV Profile350
TB Rapid test150Vit D31200
ASO100T4,T3,TSH1200
H. Pylori Ab150HbA1C500
RA- Factor100

NamePrice
FBS50
R.B.S50
HBA 1C800
Cholesterol100
Triglyceride100
L.D.L100
H.D.L 100
S.G.O.T100
S.G.P.T100
ALP100
Albumin150
T. Bilirubin100
D. Bilirubin100
In. Bilirubin100
Amylase400
Urea100
B.U.N100
Creatinine100
Uric Acid150
Protein150
K250
Na250
CL250

NamePrice
Stool/RE50
Stool H-Pylori Ag250
Urine /RE50
Semen analysis200
Phlebotomy 200
Blood transfusion 200
Cross match150
Grade 1 check-up1500
Grade 2 check-up1000
Calcium100