داکتر عبدالوارث صافی

تخصص داخله عمومی
تحصیل  معالج
بخش کاری امراض داخله عمومی

داکتر زلال احمد

تخصص اورتوپیدی
تحصیل  متخصص
بخش کاری اورتوپیدی

مهاجره قریشی

تخصص قابله
تحصیل قابله
بخش کاری نسائی ولادی

داکتر شاکره باز عبیدی

تخصص نسائی ولادی
تحصیل متخصص
بخش کاری نسائی ولادی

سمیرا

تخصص سؤتغذیه
تحصیل لیسانس
بخش کاری سؤتغذیه

داکتر یاسمین

تخصص روانشناسی
تحصیل متخصص
بخش کاری مشوره های روانی

زیبا

تخصص واکسیناتور
تحصیل واکسین
بخش کاری واکسین

منیژه فیضی

تخصص واکسیناتور
تحصیل واکسین
بخش کاری واکسین

مقبل احمدی

تخصص دوا ساز
تحصیل فارمسست
بخش کاری دواخانه

احمدالله خالقی

تخصص لب تکنالوجست
تحصیل تکنالوجست لب
بخش کاری لابراتوار