درعصر سلطنت احمد شاه بابا به امور مالی اهمیت بیشتری قایل شدند. وبرای اولین باردرسال ۱۱۴۰ شمسی درکنار سایر تشکیلات دولت شعبه بنام همایون اعلی ( وزارت مالیه امروزی ) تاسیس شد ومتصدی این امور سردار عبدالله خان پوپلزی که بنام دیوان بیګی یاد میشد مقرر گردیده ولقب دیوان بیگی باګذشت زمان به مستوفی المالک تبدیل شد وصلاحیت وی به اندازه صلاحیت وزیر مالیه امروزی بود .مستوفی المالک باقدرت امریه خودسایر امورمالی حسابی ولایات را وحدت وانسجام داده مراقبت ونظارت عمومی را بدوش داشت.